ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
27894 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១២ ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ប្រការ ៨ថ្មី (បី) ប្រការ ៩ និងប្រការ ១០ថ្មី (បី) នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង​ស្តីពីនីតិវិធីដែលត្រូវអនុវត្ត​នៅមុខក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ(០១២/០៥១៨) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 02-May-2018
5497 សេ​ចក្តីសម្រេចលេខ ១៨/២០១៧ កបធ.សសរ​ ស្តីពីការកែសម្រួល​សមាសភាពក្រុមទី ៣ នៃក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 25-May-2017
26591 សេចក្ដីសម្រេចលេខ ៣៦ សសរ ស្ដីពីផ្ទេរសិទ្ធិការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ២០១៧ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 28-Apr-2017
5498 សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៨/២០១៧ កបធ.សសរ ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ប្រការ ៤ ប្រការ ៧ និងប្រការ ៨ នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង​នៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 30-Aug-2017
26863 សេចក្ដីសម្រេចលេខ ១៥៨ សសរ ស្ដីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការផលិតភាពកម្ពុជា ២០១៤ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 03-Dec-2014
3462 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦១/០០១/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ លើសំណុំរឿងលេខ ២៦៣/០០១/២០១៧ និងសំណុំរឿងលេខ ២៦៤/០០២/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 30-Jan-2017
3463 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦២/០០២/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ លើសំណុំរឿងលេខ ២៦៥/០០៣/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ២៦៦/០០៤/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ២៦៧/០០៥/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ២៦៨/០០៦/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ២៦៩/០០៧/២០១៧ និងសំណុំរឿងលេខ ២៧០/០០៨/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ មករា ឆ្នាំ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 31-Jan-2017
3464 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦៣/០០៣/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ លើសំណុំរឿងលេខ ២៧១/០០៩/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ២៧២/០១០/២០១៧ និងសំណុំរឿងលេខ ២៧៣/០១១/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 01-Feb-2017
3519 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦៩/០០៩/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ លើសំណុំរឿងលេខ ២៨៤/០២២/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ២៨៥/០២៣/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ២៨៦/០២៤/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ២៨៧/០២៥/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ២៨៨/០២៦/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ២៨៩/០២៧/២០១៧ និងសំណុំរឿងលេខ ២៩០/០២៨/២០១៧ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 03-Feb-2017
3520 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧០/០១០/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧សំណុំរឿងលេខ ២៩១/០២៩/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ២៩២/០៣០/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ២៩៣/០៣១/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ២៩៤/០៣២/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ២៩៥/០៣៣/២០១៧ និងសំណុំរឿងលេខ ២៩៦/០៣៤/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 03-Feb-2017
3726 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧១/០១១/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ លើសំណុំរឿងលេខ ២៩៧/០៣៥/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 03-Feb-2017
3727 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧២/០១២/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧សំណុំរឿងលេខ ៣០៤/០៤២/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣០៥/០៤៣/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣០៦/០៤៤/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣០៧/០៤៥/២០១៧ និងសំណុំរឿងលេខ ៣០៨/០៤៦/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 04-Feb-2017
3783 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៣/០១៣/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ លើសំណុំរឿងលេខ ៣០៩/០៤៧/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣១០/០៤៨/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣១១/០៤៩/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣១២/០៥០/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣១៣/០៥១/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣១៤/០៥២/២០១៧ និងសំណុំរឿងលេខ ៣១៥/០៥៣/២០១៧ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 04-Feb-2017
3784 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៤/០១៤/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧លើសំណុំរឿងលេខ ២៩៨/០៣៦/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ២៩៩/០៣៧/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣០០/០៣៨/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣០១/០៣៩/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣០២/០៤០/២០១៧ និងសំណុំរឿងលេខ ៣០៣/០០៤១/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ មករា ឆ្នា សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 04-Feb-2017
3821 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៥/០១៥/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ លើសំណុំរឿងលេខ ៣១៦/០៥៤/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 07-Feb-2017
3822 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៦/០១៦/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧លើសំណុំរឿងលេខ ៣១៧/០៥៥/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 07-Feb-2017
3838 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៧/០១៧/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ លើសំណុំរឿងលេខ ៣១៨/០៥៦/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣១៩/០៥៧/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣២០/០៥៨/២០១៧ និងសំណុំរឿងលេខ ៣២១/០៥៩/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 07-Feb-2017
3839 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៨/០១៨/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧លើសំណុំរឿងលេខ ៣២៥/០៦៣/២០១៧ និងសំណុំរឿងលេខ ៣២៦/០៦៤/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 07-Feb-2017
4050 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៩/០១៩/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ លើសំណុំរឿងលេខ ៣២២/០៦០/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 08-Feb-2017
4051 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨០/០២០/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧លើសំណុំរឿងលេខ ៣២៤/០៦២/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 08-Feb-2017
4052 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨១/០២១/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧លើសំណុំរឿងលេខ ៣២៨/០៦៦/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣២៩/០៦៧/២០១៧ និងសំណុំរឿងលេខ ៣៣០/០៦៨/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 09-Feb-2017
4090 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨២/០២២/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ លើសំណុំរឿងលេខ ៣៣១/០៦៩/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣៣២/០៧០/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣៣៣/០៧១/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣៣៤/០៧២/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣៣៥/០៧៣/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣៣៦/០៧៤/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣៣៧/០៧៥/២០១៧ និង សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 09-Feb-2017
4091 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨៣/០២៣/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧លើសំណុំរឿងលេខ ៣៣៩/០៧៧/២០១៧ និងសំណុំរឿងលេខ ៣៤០/០៧៨/២០១៧ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 09-Feb-2017
4118 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨៤/០២៤/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ លើសំណុំរឿងលេខ ៣២៧/០៦៥/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 09-Feb-2017
4153 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨៥/០២៥/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ លើសំណុំរឿងលេខ ៣៤២/០៨០/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 03-Mar-2017
5499 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨៦ កបធ.ច ស្តីពីការពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 12-Jul-2017
5500 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨៧ កបធ.ច ស្តីពីការពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ និងវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ​ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 25-Jul-2017
5501 ​សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨៨/០២៨/២០១៧ កបធ.ច ស្តីពីការពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃព្រឹទ្ធសភា​ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 04-Sep-2017
12922 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៩៣/០០១/២០១៨ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ២៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ លើសំណុំរឿងលេខ ៣៥១/០០២/២០១៨ ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨​ ស្តីពីការពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពនៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 28-Feb-2018
27895 សេចក្តីសម្រេចលេខ​១៩៤/០០២/២០១៨ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ លើសំណុំរឿងលេខ ៣៥២/០០៣/២០១៨ ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ (ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្រ្តី (១៩៤/០៦១៨) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 15-Jun-2018
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 65760010, Online: 259, Today: 1838, Yesterday: 17102, This week: 72891
Web Design: CITA