ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
884 ប្រកាសរួមលេខ ០០៣ ស្តីពីការកែប្រែកម្រងសេវាសាធារណៈនៃតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹងប្រកាសរួមលេខ ១៤៣០ សហវ,ប្រក ចុះថ្ងៃអទី ២០​ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤ (០០៣/០១១៦) ប្រកាសរួម 05-Jan-2016
896 ប្រកាសរួមលេខ ០០៧ ស្តីពីការល័ក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​ឱសថសម័យ ឱសថបូរាណ គ្រឿងសំអាង ផលិតផលសំរាប់ចិញ្ចឹងមទារក ថ្នាក់ជក់ និងសេវាឯកជន ក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្រ្ត អមវេជ្ជសាស្រ្ត និងជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត(០០៧/០២០៦) ប្រកាសរួម 21-Feb-2006
892 ប្រកាសរួមអន្តរក្រសួងលេខ​ ០៦១ ស្តីពីការអនុវត្តន៍អនុក្រឹត្យ​ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ​លក់ផលិតផលសម្រាប់ចិញ្ចឹមទារក និងកុមារ(៦១/០៨០៧) ប្រកាសរួម 16-Aug-2007
897 ប្រកាសរួមលេខ ០០៤ ,១៤២,ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការគ្រប់គ្រង​គុណភាព សេវាកម្ម និង​វិធានការលុប​បំបាត់ផលិតផល​សុខាភិបាលខុសច្បាប់​ និងសេវាសុខាភិបាល​ឯកជនខុសច្បាប់ ដើម្បីសុខភាព និង​សុវត្ថិភាពសង្គម(០០៤/១៤២/០១១៥) ប្រកាសរួម 16-Jan-2015
4535 ប្រកាសរួមលេខ ១២៨ ស្តីពីការកែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹងប្រកាសរួមលេខ ១៤៥១ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទីគ ០៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ប្រកាសរួម 03-Feb-2017
28384 ប្រកាសលេខ​ ២០៣ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ (២០៣/០២១៧) ប្រកាសរួម 24-Feb-2017
4536 ប្រកាសរួមលេខ ២៦២ ស្តីពីការ​ពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តស្តីពីទេសចរណ៍ ប្រកាសរួម 10-Mar-2017
4537 ប្រកាសរួមលេខ ២៦៣ ស្តីពីការផ្តល់ថវិការង្វាន់លើកទឹកចិត្តលើការគ្រប់គ្រង និងការប្រមូលចំណូលពីការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តស្តីពីទេសចរណ៍ ប្រកាសរួម 10-Mar-2017
895 Inter-Ministerial Prakas No 268 on Allowance Support for Nurse (268/0407) ប្រកាសរួម 02-Apr-2007
4538 ប្រកាសរួមលេខ ៣៦៤ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការចាត់ចែងចំណូលបែងចែកដែលទទួលបានពីក្រុមហ៊ុន ចេមលេប (ខេមបូឌា) លើការធ្វើតេស្តវិភាគប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅកម្ពុជា ប្រកាសរួម 03-Apr-2017
24856 ប្រកាសរួមលេខ ៤៩៤ ស្តីពីការប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការជំនុំជម្រះក្តីរបស់តុលាការ (៤៩៤/០៥១៨) ប្រកាសរួម 07-May-2018
23867 ប្រកាសលេខ ៤៩៨ ស្តីពីសេវាសាធារណៈដោយក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍(៤៩៨/០៥១៨) ប្រកាសរួម 08-May-2018
27025 ប្រកាសរួមលេខ ៤៩៩ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈដោយនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(៤៩៩/០៥១៨) ប្រកាសរួម 08-May-2018
29282 ប្រកាសរួមលេខ ៧០៦ សហវ.ប្រក ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងវត្ថុតាង (៧០៦/០៨១៩) ប្រកាសរួម 01-Aug-2019
887 ប្រកាសរួមលេខ ៧១៧ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់​ដោយសក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម(៧១៧/០៧១៥) ប្រកាសរួម 08-Jul-2015
888 ប្រកាសលេខ ៧១៨ ស្តីពីការ​ផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត​ជូនក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម​ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ(៧១៨/០៨១៥) ប្រកាសរួម 08-Jul-2015
6576 ប្រកាសរួមលេខ ៨៤៩ ស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេស​ស្នាក់នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ដែលប្រកបរបរវិជ្ជាជីវៈក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ទិញប័ណ្ណចូលរមណីយដ្ឋានអង្គរយៈពេលវែង ប្រកាសរួម 25-Aug-2017
11501 ប្រកាសរួមលេខ ៩៨៥​ ស្តីពីការ​ផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ ប្រកាសរួម 28-Dec-2012
27983 ប្រកាសរួមលេខ ៩៩៧ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍(៩៩៧/១២១២) ប្រកាសរួម 28-Dec-2012
29609 ប្រកាសរួមលេខ ១០០១ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ (១០០១/១២១២) ប្រកាសរួម 28-Dec-2012
11496 ប្រកាសរួមលេខ ១២១៧ ស្តីពីការ​ផ្លល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ ប្រកាសរួម 27-Nov-2017
128 ប្រកាសរួមលេខ ១២២៩ ស្តីពីការ​ទប់ស្កាត់​ការសាងសង់​គ្មានលិខិតអនុញ្ញាត ឬការសាងសង់​ខុសពីលិខិតអនុញ្ញាត(១២២៩/០៤០៩) ប្រកាសរួម 21-Apr-2009
885 ប្រកាសរួមលេខ ១៤៥១ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់​ដោយក្រសួងរ៉ែ និថាមពល(១៤៥១/១១១៥) ប្រកាសរួម 03-Nov-2015
889 ប្រកាសរួមលេខ ១៤៥២ ស្តីពីការ​ផ្តលរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត​ជូនក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ(១៤៥២/១១១៥) ប្រកាសរួម 03-Nov-2015
3198 ប្រកាសរួមលេខ ១៥០៥ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការលើកលែងការយកកម្រៃសេវាត្រួតពិនិត្យ​ការនាំចេញទំនិញអង្កររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ ប្រកាសរួម 22-Dec-2016
3199 ប្រកាសរួមលេខ ១៥០៦ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការកែសម្រួលតម្លៃសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ ប្រកាសរួម 22-Dec-2016
3200 ប្រកាសរួមលេខ ១៥០៧ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការកែសម្រួលប្រការ ៤ នៃប្រកាសរួមលេខ ៦៥៨ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៦ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ ស្តីពី​ការផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តលើការផ្តល់សេវាសាធារណៈ របស់ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ប្រកាសរួម 22-Dec-2016
11500 ប្រកាសរួមលេខ ១៦៤៣ ស្តីពីការកែប្រែកម្រងសេវាសាធារណៈនៃតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹងប្រកាសរួមលេខ ៩៨៥ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ ប្រកាសរួម 16-Dec-2014
886 ប្រកាសរួមលេខ​ ១៧៣១ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលពីតំបន់រមណីដ្ឋាន​ទេសចរណ៍ទឹកឈូក ខេត្តកំពត(១៧៣១/១២១៥) ប្រកាសរួម 15-Dec-2015
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 64220138, Online: 184, Today: 18049, Yesterday: 27167, This week: 102735
Web Design: CITA