ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០៣៥ ស្តីពី ការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ស៊ូ ៖ជីយ៉ុង (SU ZHIYONG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (០៣៥/០១២១) 12-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០៣៦ ស្តីពី ការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ចឹងលីន ម៉ូជីន (ZENGLIN MOJUN) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (០៣៦/០១២១) 12-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០៣៨ ស្តីពី ការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក លី ហ៊្វូជៀរ (LI FUJIE) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (០៣៨/០១២១) 12-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០៣៩ ស្តីពី ការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់អ្នកស្រី ចោវ ជិនហ្វាង (ZHAO JINFANG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (០៣៩/០១២១) 12-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០៣០ ស្តីពីការបន្ធូរបន្ថយទោស និងការលើកលែងទោស (០៣០/០១២១) 12-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០១៧ ស្តីពី ការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក លាវ ស៊ីងស៊ីង (LIU XINGXING) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (០១៧/០១២១) 09-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០១៨ ស្តីពី ការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ចូវ សុង (ZHOU SONG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន(០១៨/០១២១) 09-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/0១២១/០១៩ ស្តីពី ការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ឈិន ជិនហួយ (CHEN ZHENHUD ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន(០១៩/០១២១) 09-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០២០ ស្តីពី ការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក វឹង ខៃយ៉ាង (WENG, KAIYANG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (០២០/០១២១) 09-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០២១ ស្តីពី ការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ឈិន ប៉ីមីង (CHEN, PEIMING) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន(០២១/០១២១) 09-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០២២ ស្តីពី ការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក វ៉ាង តាស៊ឺ (WANG, DASI) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន(០២២/០១២១) 09-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០២៣ ស្តីពី ការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក វ៉ាង ជឺជៀន (WANG, ZHIJIAN) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (០២៣/០១២១) 09-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០២៤ ស្តីពី ការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ស៊ី លាងឆាយ (XU, LIANGCAI) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (០២៤/០១២១) 09-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០២៥ ស្តីពី ការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ហ័ង ណានជុង (HUANG,NANZHONG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (០២៥/០១២១) 09-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០២៦ ស្តីពី ការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ឈិន ហ្វូឡាយ (CHEN, FU-LAD) ជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ សញ្ជាតិចិនតៃវ៉ាន់ (០២៦/០១២១) 09-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០២៧ ស្តីពី ការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក លី ជឺឈាំង (LI, ZHIQIANG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (០២៧/០១២១) 09-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០២៨ ស្តីពី ការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ចាន់ មីងយ៉ាង (ZHAN MINGYANG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (០២៨/០១២១) 09-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០២៩ ស្តីពី ការបញ្ចប់ និងតែងតាំងមុខតំណែងឯកឧត្តម ម៉េង គឹមលី ពីនាយកខុទ្ទកាល័យ មកជា នាយករងខុទ្ទកាល័យ និងតម្លើង និងតែងតាំងមុខតំណែងឯកឧត្តម ចាន់ សុវច្ចនា ពីបេសកជនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសមកជានាយកខុទ្ទកាល័យ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ (០២៩/០១២១) 09-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០០៥ ស្តីពី ការតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈជាទីប្រឹក្សាសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា នីតិកាលទី៦ ចំនួន ៣ រូប (០០៥/០១២១) 07-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០០៦ ស្តីពី ការតម្លើង /និងតែងតាំងមុខតំណែងឯកឧត្តម សូរ ចាន់ធី ពីអនុរដ្ឋលេខាធិការ មកជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ (០០៦/០១២១) 07-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០០៧ ស្តីពី ការតែងតាំងមុខតំណែង ជាអនុរដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ ២ រូប (០០៧/០១២១) 07-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០០៩ ស្តីពី ការតែងតាំងមុខតំណែង ជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការ ចំនួន ៦ រូប និងតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈជាទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាល ចំនួន ២៩ រូប 07-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០១០ ស្តីពី ការតម្លើងថ្នាក់តាមកម្រិតសញ្ញាបត្រ ដល់លោក គា ប៊ុនថន នៅក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច (០១០/០១២១) 07-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០១១ ស្តីពី ការតម្លើងថ្នាក់តាមកម្រិតសញ្ញាបត្រ នៅក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ដល់មន្ត្រីរាជការ ២ រូប (០១១/០១២១) 07-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០១២ ស្តីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់តាមកម្រិតសញ្ញាបត្រ នៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល នៅក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង​ យុវនីតិសម្បទា ដល់មន្ត្រីរាជការ ៣ រូប (០១២/០១២១) 07-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០១៣ ស្តីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់តាមកម្រិតសញ្ញាបត្រ នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដល់មន្ត្រីរាជការ ១០ រូប (០១៣/០១២១) 07-Jan-2021
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០១៤ ស្តីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់តាមកម្រិតសញ្ញាបត្រ នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដល់មន្ត្រីរាជការ ៥៤ រូប (០១៤/០១២១) 07-Jan-2021
-ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០១៦ ស្តីពី ការលើកលែងទោសឱ្យទណ្ឌិតឈ្មោះឡូ ម៉េងក្វាង (LOW MENG KWANG) ភេទប្រុស ដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេច ផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារកំណត់ ១៩ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ៤៩ លានរៀល(០១៦/០១២១) 07-Jan-2021
អនុក្រឹត្យលេខ ០៤អនក្រ.បក ស្តីពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការធ្វើអធិការកិច្ចស្តង់ដារកម្ពុជា(០០៤/០១២១) 06-Jan-2021
អនុក្រឹត្យលេខ ០៥អនក្រ.បក ស្តីពី ឯកសណ្ឋាន សញ្ញាសម្គាល់ និងសញ្ញាសក្តិ​របស់មន្រ្តីអធិការកិច្ច​ស្តង់ដារកម្ពុជា(០០៤/០១២១) 06-Jan-2021
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 65760227, Online: 278, Today: 2055, Yesterday: 17102, This week: 73108
Web Design: CITA